Prawo rodzinne

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej m.in. w następujących sprawach:

 • o rozwód, zarówno z orzeczeniem o winie bądź bez orzeczenia o winie,
 • unieważnienia małżeństwa,
 • o separację,
 • o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej pomiędzy małżonkami , w tym z ustaleniem nierównych udziałów, nakładów i wydatków,
 • o przyznanie, podwyższenie bądź uchylenie alimentów na rzecz dziecka, małżonka oraz innych członków rodziny,
 • o zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej w drodze umowy lub w postępowaniu przed sądem,
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • o przyznanie, ograniczenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • o uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka, 
 • dotyczących rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka, 
 • związanych z zarządem majątkiem dziecka, 
 • przysposobienia,
 • regulacji stosunków majątkowych między małżonkami, w tym przygotowanie projektów umów majątkowych małżeńskich (intercyzy).