Prawo administracyjne

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej m.in. w następujących sprawach:

  • odwołań od decyzji administracyjnych,
  • zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej,
  • skarg na decyzje administracyjne do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
  • skarg na bezczynność organu administracji publicznej,
  • skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych bądź o wznowienie postępowania administracyjnego,
  • reprezentacji przed organami administracji publicznej, w tym przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz przed sądami administracyjnymi,
  • sporządzania opinii za zakresu prawa administracyjnego, w szczególności z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki nieruchomościami, prawa drogowego, prawa transportowego oraz prawa o broni i amunicji,
  • o wydanie koncesji lub zezwolenia,
  • zakresu prawa konkurencji, toczących się przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta.