Pozew o rozwód

Co powinien zawierać pozew o rozwód

Pozew rozwodowy jest dokumentem składanym przez jedną ze stron małżeńskich, który jest pierwszym krokiem w procesie rozwodowym. Pozew rozwodowy zawiera wniosek o rozwiązanie małżeństwa oraz uzasadnienie tej decyzji. Jest to oficjalne zgłoszenie do sądu o chęci rozwiązania związku małżeńskiego.

W pozwie rozwodowym strona składająca pozew określa przyczyny rozwodu, np. brak porozumienia, zdradę, przemoc, alkoholizm itp. W uzasadnieniu pozwu rozwodowego musi zostać przedstawiony cały przebieg związku małżeńskiego, w tym okresu przedmałżeńskiego, przebiegu małżeństwa, a także okoliczności składania pozwu.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jednego z małżonków. Strona składająca pozew musi uiścić opłatę sądową, która jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu. W przypadku rozwodów wartość ta jest zwykle określana na podstawie dochodów małżonków.

W odpowiedzi na pozew rozwodowy druga strona może przedstawić swoje stanowisko i uzasadnienie odmowy rozwodu lub zgody na rozwód, a także przedstawić swoje żądania dotyczące podziału majątku, opieki nad dziećmi, alimentów itp.

Wniosek o rozwód zostaje rozpatrzony przez sąd w oparciu o przedstawione dokumenty i dowody, a także przepisy prawa. Jeśli decyzja o rozwodzie zostanie podjęta, to sąd wydaje orzeczenie o rozwodzie, które jest ostateczne i skutkuje rozwiązaniem małżeństwa.

Każdy pozew o rozwód powinien zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest kierowany,
  2. oznaczenie stron postępowania - konieczne jest podanie imienia i nazwiska powoda oraz pozwanego, ich adresy zamieszkania (nie zameldowania, co jest istotne, gdyż sąd pod wskazany adres będzie doręczał wszelkie pisma) a także PESEL powoda,
  3. oznaczenie rodzaju pisma – a zatem wskazanie, iż jest to „pozew o rozwód”,
  4. osnowę wniosku lub oświadczenia – czyli wskazanie, czy chcemy rozwodu z orzeczeniem o winie czy bez,
  5. wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów. Mówiąc prościej powód powinien zgłosić wnioski dowodowe, tj. wskazać dowody na poparcie przywołanych w uzasadnieniu okoliczności (np. imiona i nazwiska, adresy świadków oraz okoliczności, jakich mają dotyczyć ich zeznania).
  6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  7. wymienienie załączników. 

Warto pamiętać również, że w pozwie należy zawrzeć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Zadzwoń lub napisz w sprawie rozwodu:
Kamila Czekalska-Weryk
tel: 609 466 932

e-mail: kancelaria@kcw-radcaprawny.pl